Tutkinnon työelämälähtöisyys paranee

Blogit ja Kolumnit
07.06.2018 • Jore Tilander

Oikeustieteellinen koulutuksen työelämälähtöisyydessä ollaan ottamassa tärkeitä kehitysaskelia.

Työelämälähtöisyydellä tarkoitetaan juristien ammatillisten valmiuksien huomioimista käytännön työelämässä. Terminä ”työelämälähtöisyys” on haasteellinen. Antaahan se helposti kuvan, että kaiken yliopistotoiminnan lähtökohtana tulisi olla työelämän vaatimusten huomiointi.

OTM-tutkintoa on kehitettävä kunnioittaen akateemisia vaatimuksia ja huomioiden työelämän kehittyvät toiveet.

Tutkinnon ytimenä on toki akateemisesti kunnianhimoisen koulutuksen tarjoaminen. Lakimiesliitossa uskomme tasapainoon: OTM-tutkintoa on kehitettävä kunnioittaen akateemisia vaatimuksia ja huomioiden työelämän kehittyvät toiveet.

Ehdoton enemmistö vastavalmistuneista siirtyy opintojen jälkeen muihin kuin yliopistollisiin tehtäviin. Tätä taustaa vasten on hienoa, miten tiedekunnat ovat viime aikoina kiinnittäneet erinomaisella tavalla huomiota työelämävalmiuksien kehittämiseen. Mainio esimerkki tästä ovat työelämäprofessuurit.

Toinen merkittävä työelämälähtöinen askel on tutkinnon kehittäminen siten, että oikeudenkäynneissä nykyisin tarvittava lupa olisi hankittavissa jo oikeustieteen opintojen yhteydessä. Uudistus on vasta alkuvaiheessa, mutta työ on nytkähtänyt lupaavasti liikkeelle. Lakimiesliitto on ollut asiassa vahvasti aloitteellinen.

Vuoden 2014 alusta lähtien oikeudenkäynneissä avustajina ovat voineet toimia vain asianajajat, julkiset oikeusavustajat tai erillisen luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat. Luvan saamisen edellytyksinä on ollut asianajajatutkinto, tuomioistuinharjoittelu tai vähintään vuoden työkokemus. Tämä on muodostunut merkittäväksi työllistymien esteeksi vastavalmistuneille.

Lakimiesliiton mielestä oikeudenkäynneissä avustaminen on vaativaan juristin työtä. Riittävään ammattitaitoon on keskeistä kiinnittää huomiota.

Lakimiesliiton mielestä oikeudenkäynneissä avustaminen on vaativaan juristin työtä ja riittävään ammattitaitoon on keskeistä kiinnittää huomiota. Tämä edellyttää nykyisen OTM-tutkinnon kehittämistä, ja tähän työhön kaikki tiedekunnat ovat ilahduttavasti lähteneet mukaan.

Oikeudenkäynneissä tarvittavan luvan saamisen edellytyksistä säädetään laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Lain uudistamistarpeista laadittu ministeriön arviomuistio oli kevään aikana laajalla lausuntokierroksella.

Lakimiesliiton lausuntoa valmisteltaessa teimme yhteistyötä tiedekuntien kanssa ideoitaessa uuden ja käytännönläheisen kurssikokonaisuuden sisältöä. Kyseessä voisi olla noin kymmenen opintopisteen valinnainen opintokokonaisuus.

Jos toivomamme lainsäädäntöuudistus toteutuu, uutta opintokokonaisuutta tullaan toki vertaamaan asianajajatutkinnon sisältöön. Asianajajatutkintoa on kehitetty viime vuosina merkittävästi.

Oikeudenkäyntitaitojen osalta yliopistokurssin pitää toki tarjota asianajajatutkintoon rinnastuvaa opetusta. Toisaalta asianajatutkinto muodostaa jatkossakin oman kokonaisuutensa, jossa ei testata vain henkilöiden oikeudenkäyntitaitoja, vaan myös esimerkiksi asianajotoimiston itsenäisessä hoitamisessa vaadittavia tietoja.

On hienoa, että myös tutkinnon kehittäminen on alaa kokoava hanke.

Olemme iloisia, että tutkinnon kehittäminen edellä esitetyltä tavalla sai laajaa kannatusta myös muilta lausunnonantajilta. Meitä juristeja keskeisimmin yhdistävä tekijä on käymämme koulutus. On hienoa, että myös tutkinnon kehittäminen on alaa kokoava hanke.