Teknologian vallan­kumous pakottaa juristit muuttumaan

Asianajajaliiton näkemyksen mukaan tulevaisuudessa Suomessakin asianajopalveluita tarjotaan Amazonin kaltaisilta alustoilta ja asianajajia arvioidaan TripAdvisor-tyyppisten sovellusten avulla.

Vauhdikkaasti edennyt teknologia ei tähän mennessä ole juurikaan näkynyt asianajajien arjessa. Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruoholan uskoo kuitenkin muutokseen.

– Uudella asiakassukupolvella on hyvin erilaiset tavat ja tottumukset hakea asiantuntijapalveluita sekä vertailla ja kilpailuttaa niitä. Ilman digitaalisia kanavia ei nuoria saada toimistoihin asiakkaiksi, vaan meidän asianajajien on oltava muutoksessa mukana.

Ilman digitaalisia kanavia ei nuoria saada toimistoihin asiakkaiksi.

Asianajajaliitto edustaa noin 2 100 asianajajaa. Asianajajat työskentelevät aina asianajotoimistoissa.

Asianajoalalla tunnistetut muutostarpeet on havaittu myös Lakimiesliitossa, jonka jäseninä on 16 000 eri oikeudellisissa tehtävissä toimivaa juristia ja oikeustieteen opiskelijaa.

Lakimiesliiton hallituksen varapuheenjohtaja Antti Sorjonen on asianajaja ja seurannut muutosta niin omassa työssään kuin muissa lakiammateissa. Muutos ei rajaudu vain asianajajiin, vaan kattaa kaikki juridiset ammatit.

– Tämä tarkoittaa muutostarpeita juristien perus- ja täydennyskoulutuksessa, Antti Sorjonen toteaa.

– Koulutuksemme on perinteisesti keskittynyt lainsäädännön opiskeluun. Jatkossa juristin on hallittava enenevissä määrin aivan muunlaisia taitoja.

Juristin ammattitaito perustuu jatkossa myös juridiikan ulkopuoliseen osaamiseen.

Sorjonen on tyytyväinen, että eri puolilla on herätty siihen, ettei ammattitaitoinen juristi ole pykälänikkari, vaan ammattitaito perustuu jatkossa myös juridiikan ulkopuoliseen osaamiseen.

– Myös juristin prototyyppi muuttuu. Siinä missä ammattikuntamme on ollut tähän saakka taustaltaan hyvin yhtenäinen, tulee se jatkossa olemaan huomattavasti kirjavampi. Tämä on nähtävä vahvuutena.

Katoavatko sitten juristit? Sorjonen siteeraa vapaasti Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaania Pia Letto-Vanamoa: on taloutta, politiikkaa ja tekniikkaa, mutta hyvä juristi ymmärtää, mistä alkavat juridiikka ja oikeudelliset ongelmat.

– Meidän pitää entistä paremmin ymmärtää muutakin kuin juridiikkaa. Mutta vaikka yksin juridiikan ymmärrys ei riitä, sen rooli ja merkitys ammattitaitomme ytimenä pysyy.