Stor domstolsreform på gång i Norge

Domstolskommitténs 16 ledamöter var inte helt eniga om förslaget som också har väckt diskussion och kritik i Norge. Kommitténs ordförande, sorenskriver (domstolspresident) Yngve Svendsen, betonar att alla i kommittén dock delar åsikten att landet har för många små domstolar, vilket gör rättsväsendet sårbart.

– Mer än hälften av tingsrätterna har tre eller färre domare. Dessutom finns det 34 jorddomstolar av vilka nästan hälften har endast ett eller två domarårsverken. Det innebär att vi har nästan hundra oberoende domstolar som i mycket begränsad utsträckning drar nytta av varandras kompetens och kapacitet, säger han.

Den allmänna trenden i Europa går mot färre och större domstolar.

Svendsen konstaterar att den allmänna trenden i Europa går mot färre och större domstolar och drar paralleller till Finland som till både befolkningen och arealen är jämförbart med Norge.

– Där klarar man sig bra med 20 tingsrätter som i hög grad arbetar enligt samma principer som i Norge, säger Svendsen.

Små domstolar sårbara

Enligt Svendsen fungerar de norska domstolarna i allmänhet bra och har huvudsakligen ett mycket gott rykte, även om statsrevisorerna har påtalat att behandlingstiderna har börjat bli för långa.

– Sedan den senaste reformen har antalet mål som dras inför domstol ökat och de är i många fall mer krävande än tidigare. Till exempel ärenden med internationella aspekter har ökat i domstolarna, säger Svendsen.

Det ställer enligt honom större krav på både domarnas kompetens och domstolarnas kapacitet. Problemen gäller främst små domstolar som till exempel inte kan erbjuda professionell expertis inom viktiga nyckelområden.

Små domstolar är sårbara för sjukdom och frånvaro.

– Små domstolar är också sårbara för sjukdom och frånvaro. Samtidigt har kostnaderna för domstolsförfaranden ökat i och med att behandlingen av ärendena drar allt längre ut på tiden. Tingsrätterna utgör i alla fall ryggraden i det norska rättsväsendet; hela 90 procent av fallen avgörs slutgiltigt i dem, säger Svendsen.

Specialkompetens för specialfrågor

Svendsen påpekar också att det lättare kan uppstå problem med neutralitet och jävighet i små domstolar på mindre orter vilket försvagar förtroendet för att ärendena hanteras objektivt.

Det kan lättare uppstå problem med neutralitet och jävighet i små domstolar på mindre orter.

– Speciellt i barnskyddsärenden och i tvister mellan föräldrar är domarnas kompetens avgörande. Därför har kommittén föreslagit att dessa frågor endast ska behandlas av några större tingsrätter i landet. På samma sätt kan andra specialfrågor hanteras endast av några domstolar som har kapacitet att ha specialiserade domare, säger han.

Svendsen berättar att enligt den struktur som kommittén föreslår kommer 95 procent av befolkningen att ha mindre än två timmars resa till närmaste tingsrätt.

– En allt större del av befolkningen bor i tätorter och dessutom möjliggör digitaliseringen att många ärenden kan skötas på distans. Men det är föga meningsfullt att investera i dyr digital utrustning när många av landets nästan 400 rättssalar står tomma halva tiden, säger han.