Sisäpiirisääntely tiukentuu

Pörssiä ei ole syyttä kuvattu osakkeiden toriksi. Hinta määräytyy sen mukaan, mitä ostaja on valmis maksamaan ja myyjä myymään. Helsingissä toimii isommille listayhtiöille tarkoitettu Nasdaq Helsinki ja kasvuyhtiöitä varten kevyemmin säännelty First North -lista. 

Listautumisten määrä on monen vuoden paikallaan polkemisen jälkeen lähtenyt molemmilla markkinapaikoilla nousu­kiitoon. Yhteensä pörssissä on nyt toistasataa yhtiötä.

Jotta kaikki osapuolet voivat luottaa kaupan­käynnin rehtiyteen, markkinoita säännellään monella eri lailla, asetuksella ja säännöksellä. Valvonnasta vastaa Finanssi­valvonta, Fiva. Pörssillä on sisäpiiri­ohjeet, joiden noudattamista se seuraa. Valtiovarain­ministeriön työsarkana on arvopaperimarkkinoiden lainsäädäntö. Kaikki kolme markkinaosapuolta ovat yhtä mieltä siitä, että arvopaperimarkkinoilla eletään murroksen aikaa, mutta murroksen laajuudesta ollaan useaa mieltä. 

 

Kahden kauppa: sääntely ja valvonta 

Hyvin suuri osa Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden omistajista on ulkomaalaisia.

– Ainoastaan kansainvälisesti kilpailu­kykyinen sijoittajansuoja saa heidät pysymään täällä, painottaa lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen valtiovarainministeriöstä.

Samanaikaisesti myös yksityissijoittajia on jo noin 800 000. Siksi sääntelyn ja valvonnan pitää Häyrysen mukaan vahvistaa myös heidän luottamustaan markkinoiden toimintaan. 

Vuosina 1980–86 osakevaihto pörssissä monikymmenkertaistui. Fryckman, Kouri, Keitele, Kulvik, Mäkelä ja Uoti tulivat tutuiksi. Heidän nimensä yhdistettiin sisäpiirikauppoihin ja nurkanvaltauksiin. Vaikka epäkohtia ilmeni, sisäpiirikauppoja sääntelevä arvopaperimarkkinalaki tuli voimaan vasta vuonna 1989. 

– Valvonta on edelleen vaikeaa, sillä piilorikollisuudesta on hankalaa saada näyttöä. Sisäpiirisääntelyllä syntyy kuitenkin uskottava torjunta- ja valvontajärjestelmä. Kovilla sanktioilla luodaan pelote, joka on parasta ennaltaehkäisyä.

Häyrystä harmittaa, että sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen saa nykykeskustelussa monesti yksipuolisesti huomiota. Esimerkiksi hän ottaa heinäkuun alussa voimaan tulevan asetuksen markkinoiden väärinkäytöstä. Se merkitsee tiukennuksia, mutta vie samalla arvopaperimarkkinoiden toimivuutta harppauksen eteenpäin.

– Asetus yhtenäistää säännöksiä ja paikkaa porsaanreikiä sekä parantaa tällä tavoin myös EU:n kilpailukykyä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Aasian markkinoihin nähden.

 

Sanktiot pahin pelko

Sisäpiirisääntelyä koskeviin säännöksiin ei ole sisällöllisesti tulossa kovin suuria muutoksia. Asetus markkinoiden väärinkäytöstä (MAR) kumoaa 3.7.2016 alkaen nyt voimassa olevan direktiivin (MAD).

MAR sisältää säännöksiä muun muassa sisäpiirikaupoista, markkinoiden manipuloinnista, pörssiyhtiöiden ja niiden johdon julkistamisvelvollisuuksista, epäilyttävien liiketoimien raportoinnista sekä sijoitussuosituksista.

– Tiukentuneet sanktiot ovat varmasti suurin muutos. Ne ovat selkeä trendi kaikissa rahoituspalvelu­säännöksissä, Häyrynen sanoo.

Sisäpiirisääntelyllä pyritään ennalta­ehkäisemään väärinkäytöksiä niin, että kaikki sisäpiirintieto on julkistettava markkinoilla välittömästi. Sillä ei myöskään saa käydä kauppaa eikä neuvoa muita tekemään niin. 

– Myös sisäpiirintiedon ilmaisukielto tiukkenee. Ilmaisukiellon laittomasta rikkomisesta säädetään rikosoikeudellinen rangaistus.

 

Valvojan vastuu

Finanssivalvonnan vastuulla on valvoa kaupankäyntiä ja listayhtiöiden tiedottamista arvopaperimarkkinoilla sekä tutkia väärinkäytöksiä. Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) muuttaa listayhtiöiden sisäpiiriläisten omistusten julkistamista siten, että listayhtiöiden velvollisuus pitää julkista sisäpiirirekisteriä poistuu ja yhtiöiden pitää julkistaa sisäpiiriläisten kaupat pörssitiedotteella. Myös omistusten ilmoittamista ja julkistamista koskevat menettely­tavat muuttuvat jonkin verran, sanoo lakimies Pia Ovaska Fivasta.

Fivan markkinavalvojat selvittävät, onko sisäpiirintietoa käytetty kaupanteossa hyväksi ja ketkä ovat mahdollisesti syyllisiä. Fiva käyttää valvonnassaan sijoituspalvelun tarjoajien antamia kaupparaportteja arvopaperi­kaupoista. 

– Jos on syytä epäillä rikosta, Fiva tekee poliisille tutkintapyynnön. Pienimmistä rikkomuksista Fiva voi määrätä julkisen varoituksen tai seuraamus­maksun, Ovaska sanoo. 

Tähän mennessä ainoastaan poliisilla on ollut riittävän epäilyttävissä tapauksissa valtuudet kotietsintään tai teleoperaattorien tietojen saantiin. Hallituksen aiempi esitys sisälsi ehdotuksen, jonka mukaan Fivan nykyisiä tutkintavaltuuksia tulisi laajentaa. Syksyllä ehdotusta ryhdytäänkin viemään valtiovarainministeriössä Janne Häyrisen johdolla eteenpäin.

Viime vuonna Fiva käsitteli yhteensä 117 arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvää tapausta. Valvontaviranomainen teki viisi tutkintapyyntöä poliisille, antoi kaksi julkista huomatusta ja määräsi 19 rikemaksua.

– Vain pienessä osassa on kysymys väärinkäytöksestä, vaikka selvitettävien tapausten määrä on lisääntynyt, Ovaska toteaa.

– Fiva seuraa jatkuvasti kaupankäyntiä arvopaperimarkkinoilla sekä markkinoiden ajankohtaisia tapahtumia. Esimerkiksi oleellinen kurssi­muutos ennen merkittävää yhtiötapahtumaa voi käynnistää tutkinnan, Ovaska sanoo.

Fiva panostaa Ovaskan mukaan ennakoivaan valvontaan muun muassa kouluttamalla ja ohjeistamalla markkinaosapuolia. 

 

Sisäpiiriohje säilyy  

Kun markkinoiden väärinkäyttö­asetus (MAR) tulee voimaan heinäkuun alussa, pienempiä First Northiin listautuneita yhtiöitä velvoittavat samat sisäpiirisääntelyt kuin päämarkkinapaikalla kauppaa käyviä suuryrityksiä. 

– Tiedonantovelvollisuutta koskevat prosessit muuttuvat aika paljon, mutta pörssissä uudet, ehdotetut tiedonanto­velvollisuutta koskevat säännöt ovat pitkälti jo käytössä, sanoo markkinavalvontajohtaja Susanna Tolppanen Nasdaq Helsingistä.

Pörssi aikoo säilyttää tiedonanto­velvollisuuden, vaikka se voisi poistaa sen, sillä asetus on suoraan sovellettavaa. Nykyisten sääntöjen tapaan uudetkin säännöt sisältävät Tolppasen mukaan lähinnä lukuisia käytännön ohjeita esimerkiksi siitä, mitä yhtiön pitää kertoa yrityskauppatilanteessa. 

Suurin muutos on ehkä se, että sisäpiiriohjetta pitää päivittää. Muiden markkinaosapuolten kanssa on mietitty jopa luopumista ohjeesta, mutta yritykset ovat Tolppasen mukaan pitäneet sitä yhä käyttökelpoisena. 

– Olemme sääntelyn kanssa aika suuressa murrosvaiheessa, ja uutta sääntelyä tulee paljon. Tästä hyvänä esi­merkkinä on lykkäysmenettely, joka ennen markkinoiden väärinkäytön direktiiviä ja asetusta on ollut aivan toisenlainen, Tolppanen sanoo.

Pörssillä on markkinoiden seurantaa varten oma järjestelmänsä, joka hälyttää keskimäärin noin 500 kertaa viikossa. Kun Kreikan kriisi oli pahimmillaan, hälytyksiä oli 2 000 viikossa. Sama järjestelmä on käytössä noin 60 markkinalla.

– Hälytyksen vastaanottava valvoja selvittää hälytyksen syyn ja analysoi sen tarkkaan. Suurimmassa osassa ei ole mitään epäilyttävää. 

Markkinoiden sisäpiiriepäily voi olla esimerkiksi hinnan vedättäminen ylös tai väärän uutisen lähettäminen markkinoille vaikkapa yrityskaupasta tai fuusiosta. Tämä taas vaikuttaa hintaan. 

– Markkinoita manipuloiva taho saattaa ostaa osakkeita ensin itse, laittaa sen jälkeen uutisen maailmalle ja lopuksi myydä osakkeet pois. Tai päinvastoin, Tolppanen konkretisoi.

**

Markkinoiden läpinäkyvyys kasvaa

 • EU:n avoimuusdirektiivi lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä. Direktiivi tuli voimaan 26.11.2015.
 • Pörssiyhtiöiden ei enää tarvitse julkistaa neljännesvuosikatsauksia.
 • Omistus- ja ääniosuuksien muutoksista tulee jatkossa tiedottaa nykyistä laajemmin niin sanotulla liputusvelvollisuudella.
 • Rikkomuksista säädetyt hallinnolliset seuraamukset tiukkenevat.
 • Yleisölle tarjottavista arvopapereista pitää laatia esite vasta, kun tarjouksen yhteisarvo on vähintään 2,5 miljoonaa euroa.

Lähde: Valtiovarainministeriö

**

Sisäpiirikaupan­ keskeiset säännökset:

 • Arvopaperimarkkinalaki 26.11.2015
 • Rikoslaki
 • Markkinoiden väärinkäyttöasetus 3.7.2016 lähtien
 • Finanssivalvonta: arvopaperimarkkinoita koskevat kotimaiset säädökset ja markkinavalvonta
 • Nasdaq Helsinki: Sisäpiirin pörssiohjeet
 • First North: Sisäpiirin pörssiohjeet

Lähde: Valtiovarainministeriö

**

Vältä sisäpiiririkkomus

 • Pyri tekemään pitkäaikaisia sijoituksia.
 • Arvopapereita voi hankkia myös myynti- ja osto-ohjelmien avulla.
 • Varmista, että et tee kauppaa yhtiön suljetun ikkunan aikana (3.7.2016 jälkeen kauppaa ei saa käydä 30 päivään ennen osavuosikatsausten tai tilinpäätösten julkistamista).
 • Kysy yhtiön sisäpiirivastaavalta etukäteen lupa jokaiselle kaupalle.
 • Tutustu pörssin sisäpiiriohjeisiin ja Fivan sisäpiiriläisen 10 kaupankäyntiohjeeseen, jos jokin asia askarruttaa mieltäsi.

Lähde: Finanssivalvonta

**

Teksti: Riitta Ekholm

Kuvitus: Pauli Salmi