Recept mot no-go-zoner: Närpoliser och före­byggande verksamhet

Betydelsen av brottsförebyggande verksamhet är svår att definiera eftersom brott som inte begåtts inte heller statistikförs. Polisen har i alla fall ett bra konkret exempel på nyttan med närpoliser i Kråkkärret i Åbo.

Av förortens alla invånare är hälften invandrare, men av ungdomarna har hela 70 procent invandrarbakgrund. Trots avskräckande exempel på problem som uppstått på motsvarande områden i andra länder är det ganska lugnt i Kråkkärret, där närpolis Vesa Jauhiainen rör sig bland invånarna som fisken i vattnet.

Han har jobbat här som närpolis i 12 år. Under åren har han lärt sig känna områdets underliggande strömningar och vet i vilka tåtar han ska dra för att på förhand förhindra problem.

– Mina kolleger i Sverige är häpna över att jag rör mig helt ensam här. Jag tror att en viktig del av förklaringen är att mitt ansikte syns på olika håll i närmiljön. Jag har också skapat god kontakt till personer med stort inflytande i invandrargemenskapen, sade han i Yles morgon-tv i slutet av augusti.

Mina kolleger i Sverige är häpna över att jag rör mig helt ensam här.

Gäller både städer och glesbygd

Med polisens förebyggande arbete avses systematiska och ledda åtgärder i syfte att förhindra brott, ordningsstörningar, olyckor och andra icke önskvärda händelser som påverkar trygghets- och säkerhetskänslan.

Polisinspektör Pekka Heikkinen berättar att den förebyggande verksamheten i hög grad grundar sig på ett fungerande samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och sammanslutningar.

– De här frågorna står i fokus i den strategi om polisens förebyggande arbete som nu håller på att färdigställas efter en remissrunda i september, säger han.

Heikkinen jobbar på polisstyrelsen med ansvar för polisens förebyggande verksamhet. Han berättar att betydelsen av samarbete med andra organisationer typ socialmyndigheternas uppsökande ungdomsarbete har ökat i och med att polisdistrikten har blivit allt större.

Den förebyggande verksamheten är viktig likaväl i städerna som på glesbygden.

– För 20 år sedan hade vi 200 länsmansdistrikt medan vi i dag har endast 11 polisinrättningar. Den förebyggande verksamheten är viktig likaväl i städerna som på glesbygden, säger han.

Inte no-go i Finland

Den uppdaterade strategin gällande förebyggande verksamhet omfattar också dedikerade poliser i förorter och på glesbygden, där det på några orter pågår försök med så kallade bypoliser.

– Exemplet i Kråkkärret visar hur viktigt det är att polisen är en del av människornas vardag i områden som av olika anledningar har större risk än andra att utvecklas negativt, med exempelvis gängbildning som resultat, säger Heikkinen.

De här frågorna står enligt honom i fokus i den strategi om polisens förebyggande arbete som nu utarbetas.

– Läget är ännu hanterbart i Finland eftersom vi inte har liknande no-go-zoner som i Sverige, men det gäller nu att aktivt arbeta för att läget inte ska försämras, säger Heikkinen.

Samhället förändras dock hela tiden och det ökade antalet invandrare har lett till konfrontationer som vi inte är vana vid i Finland.

Som en del av det förebyggande arbetet har vi socialarbetare stationerade vid polisstationerna

– Som en del av det förebyggande arbetet har vi socialarbetare stationerade vid polisstationerna. De hjälper till framför allt då det gäller unga personer som råkat i klammeri med rättvisan, säger Heikkinen.

Förebyggande verksamhet är kostnadseffektiv

Tilläggsanslaget på 2,5 miljoner euro för polisens förebyggande verksamhet är öronmärkta för att med hjälp av närpoliser förbättra tryggheten på utsatta områden innan problemen tillspetsats.

Tarja Mankkinen, som är ordförande för den arbetsgrupp som bereder den uppdaterade strategin för polisens förebyggande verksamhet, konstaterar att polisen vanligtvis tillkallas först då något brott skett.

– Målet med strategin för det förebyggande polisarbetet är däremot att utveckla åtgärder för att genom bland annat analys, deltagande i sociala medier och samarbete med andra myndigheter på förhand kunna bryta negativa trender, säger hon.

Förebyggande verksamheten måste ses som en kostnadseffektiv och viktig del av polisens hela verksamhet.

Mankkinen betonar vikten av att den förebyggande verksamheten ses som en kostnadseffektiv och viktig del av polisens hela verksamhet.

– Det sektoröverskridande samarbetet och polisens samarbete med olika organisationer är en orsak till att Finland är ett av världens tryggaste länder.

I det förebyggande polisarbetet står samarbetet med andra aktörer i fokus. I den så kallade Ankarverksamheten har man utvecklat allt effektivare metoder för att hjälpa unga som begått brott.

– Ankarteamen kan förbättra barns och ungas livssituation på ett övergripande sätt genom samarbete mellan polisen, ungdoms- och socialarbetet samt skolorna, säger Mankkinen.