Och samma på svenska

Bristen på svenskspråkig litteratur varierar beroende på ämne.

Studerandeombudsman Veli-Matti Tikkanen vid Juristförbundet betonar vikten av svenskspråkiga jurister i Finland, så att landets medborgare oberoende av språktillhörighet behandlas jämlikt i juridiska frågor.

– Rättsskyddet och kundservicen i samhället är den grundläggande orsaken till att utbildning ges på svenska. Juridik är en komplex sak, men många onödiga svårigheter kan undvikas om det finns jurister och domare som förutom att de kan svenska även studerat på det språket, säger han.

Tikkanen ser det som ett problem att det inte finns tillräckligt med personal på universitetet som kan dra helt svenskspråkiga kurser.

– Det här visar att det skulle behövas större resurser i undervisningen, säger han.

Det är ett problem att det inte finns tillräckligt med personal på universitetet som kan dra helt svenskspråkiga kurser.

Vissa läroböcker endast på finska

Juristklubben Codex ordförande Claes Backström anser att ett grundläggande problem med juriststudierna på svenska är att antalet kurser på svenska varierar från år till år.

– Lärare som tar studieledigt eller flyttar till den privata sektorn för gott kan ge stora konsekvenser för undervisningen på svenska. Till hösten är lärarsituationen i alla fall bättre än under de senaste åren, säger han.

Fast alla svenskspråkiga studenter har rätt att skriva tentamen på svenska är det enligt Backström inte alls sagt att det är ett reellt alternativ.

– För till exempel studenter från Åland och andra svenskbygder kan det vara en katastrof om de inte lär sig termerna på sitt modersmål. Tyvärr är det på vissa kurser en realitet att läroböckerna inte överhuvudtaget finns på svenska, säger han.

Det är på vissa kurser en realitet att läroböckerna inte finns på svenska.

Backström konstaterar att bristen på svenskspråkig litteratur varierar beroende på ämne. Inom exempelvis avtalsrätt är läget ganska bra för där kan man läsa litteratur från Sverige som har en liknande lagstiftning. Inom bland annat skatterätt är det enligt honom däremot skriande brist på svenskspråkig litteratur.

– Om det inte finns kurslitteratur för en viss kurs tar jag den faktiskt hellre på finska. Problemet är då att jag inte lär mig alla termer på svenska, men det är lättare att tentera. Det här är ett verkligt problem eftersom nationell rätt är en viktig del av examen, säger han.

Small talk räcker inte

Problemet med den i vissa fall bristfälliga svenskspråkiga juristutbildningen är enligt Backström att det förutsätts att en jurist ska kunna mera än bara småprata på svenska.

– Jag vet med mig själv att jag inte kan närmelsevis alla termer på svenska eftersom det varit så många finska inslag i undervisningen, säger Backström.

Jag kan inte närmelsevis alla termer på svenska eftersom det varit så många finska inslag i undervisningen.

Han var inte i början av studierna så medveten om språkproblematiken eftersom det i inledningsskedet fanns många kurser på svenska.

– Sedan började det smyga in allt flera finskspråkiga kurser. Fast jag är helt tvåspråkig kändes det tungt eftersom jag gick gymnasiet på svenska och är van vid att läsa vetenskapliga texter på svenska. Införandet av systemet med smågrupper 2017, i vilka studenterna tillämpar vad de lärt sig, ledde till stora förändringar i form av mera obligatorisk närvaro. Det innebar samtidigt ännu större krav på att det ska finnas tillräckligt med svenskspråkiga lärare, säger Backström.