Nämnderna viktiga för domstolsväsendet

En tredje viktig nämnd är rättegångsbiträdesnämnden, som beviljar och återkallar tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde.

Den äldsta nämnden i domstolsväsendet är domarförslagsnämnden som bereder utnämningen av alla andra domare än i de högsta domstolarna.

Domarförslagsnämnden tillsattes år 2000 i samband med att utnämningsförfarandet av domare ändrades. Den nuvarande nämnden sitter fram till maj 2020.

Nämndens 12 ledamöter representerar domstolsväsendet, det allmänna åklagarväsendet, advokatkåren samt den juridiska forskningen och undervisningen. Nämndens ordförande väljs av högsta domstolen medan dess vice ordförande väljs av högsta förvaltningsdomstolen.

Avsikten med det här utnämnings­systemet är att öppna domar­banan för ­personer med mångsidig erfarenhet av olika juristuppgifter.

– Avsikten med det här utnämningssystemet är att öppna domarbanan för personer med mångsidig erfarenhet av olika juristuppgifter. Därför är önskemålet att den som utnämns till domare har erfarenhet av även andra juristyrken och övrig samhällelig verksamhet utöver domstolserfarenhet, säger lagman Daniel Allén vid Österbottens tingsrätt, som sitter med i domarförslagsnämnden och som själv varit såväl åklagare som advokat.

Specialiserad utbildning

Domarutbildningsnämnden är ett oberoende organ av färskare datum som startade sin verksamhet i början av 2017 i samband med att den nya domstolslagen trädde i kraft. Nämnden tillsätts av statsrådet för fem år i sänder.

Domarutbildningsnämndens uppgift är att planera utbildningen för domstolarnas rättskipningspersonal i samarbete med justitieministeriet och domstolarna. Utbildningen gäller allt från domstolspraktik för tingsnotarier till annan kompetensutveckling.

En viktig uppgift som domarutbildningsnämnden har är att sköta om urvalsprocessen av de nya assessorstjänsterna vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna. Assessorstjänsten är en tidsbunden domartjänst på tre år som inkluderar lärande i arbetet och formell utbildning.

– Syftet med utbildningen är att fördjupa assessorns lagkunskaper och juridiska kunnande samt ge goda färdigheter för dem att självständigt kunna fatta beslut även i omfattande och svåra mål och ärenden, säger domarutbildningsnämndens sekreterare Minna Hyttinen.

Eftersom tjänsten har en utbildningsaspekt ska assessorn under sin tjänstetid delta i det utbildningsprogram som planeras av domarutbildningsnämnden. Efter avslutad tjänstgöring, utbildning och slutprov beviljas tjänsteinnehavaren titeln domarutbildad, vilket är en god merit för den som söker till domare.

I fjol kom det nästan 150 ansökningar till det första urvalsprovet gällande sammanlagt 18 assessorstjänster. I år ordnas provet onsdagen den 7 februari och det finns 17 lediga tjänster att söka till.

Nämnden beviljar den jurist som utfört domstolspraktik titeln vicehäradshövding.

Rättegångsbiträdesnämnden

Den oberoende rättegångsbiträdesnämnden tillsattes 2013 med uppgift att bevilja tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde samt bestämma om återkallande av tillståndet.

En jurist som rättegångsbiträdesnämnden har beviljat tillstånd att vara verksam som rättegångsbiträde ska följa de yrkesetiska regler som motsvarar reglerna om god advokatsed.

Ett rättegångsbiträde med tillstånd står i sitt uppdrag, förutom av rättegångsbiträdesnämnden, under tillsyn också av justitiekanslern och en tillsynsnämnd i enlighet med lagen om advokater.

Rättegångsbiträdesnämnden sammanträder cirka en gång i månaden och medlemmarna har uppgiften som bisyssla. Den som söker om tillstånd att verka som rättegångsbiträde ska beakta att ansökningarnas behandlingstid varierar beroende på antalet inlämnade ansökningar och de kompletterande utredningar som en enskild ansökan förutsätter.

För att nämnden ska hinna behandla en ansökan på sitt möte krävs i regel att nämnden har tagit emot ansökan minst en vecka före sammanträdet. Om nämnden är tvungen att begära komplettering eller ytterligare utredningar kan behandlingstiden förlängas.