Mer arbetslivsanpassad examen

Blogit ja Kolumnit
07.06.2018 • Jore Tilander

Juristutbildningens anpassning till arbetslivet utvecklas fortlöpande.

Med arbetslivsanpassning avses att juristernas yrkesmässiga färdigheter för praktiskt arbete beaktas. Begreppet arbetslivsanpassning är utmanande eftersom det kan ge en bild av att utgångspunkten för universitetens verksamhet är att tillgodose kraven i arbetslivet. Det centrala i examen är en akademiskt ambitiös utbildning. Juristförbundet tror på balans: JM-examen bör utvecklas med beaktande av både akademiska krav och arbetsmarknadens önskemål.

JM-examen bör utvecklas med beaktande av både akademiska krav och arbetsmarknadens önskemål.

Eftersom lejonparten av de nyutexaminerade juristerna får arbetsuppgifter utanför universitetsvärlden är det fint att fakulteterna allt mer fäster uppmärksamhet vid studenternas beredskap för arbetslivets krav. Arbetslivsprofessurerna är ett gott exempel på detta.

Ett annat viktigt steg ifråga om arbetslivsanpassning är den tilltänkta möjligheten att ansöka om och beviljas domstolsbehörighet redan under studietiden. Förnyelsen är fortfarande under beredning, men arbetet har tagit ett ordentligt kliv framåt. Juristförbundet har varit aktivt i ärendet.

Sedan början av år 2014 har endast advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med särskilt tillstånd kunnat fungera som biträden vid rättegångar. Tillståndet förutsätter advokatexamen, auskultering eller minst ett års arbetserfarenhet, vilket utgör ett allvarligt sysselsättningshinder för nyutexaminerade jurister.

Enligt Juristförbundet kräver uppgiften som rättegångsbiträde stor juridisk kompetens och därför bör yrkesskickligheten betonas.

Enligt Juristförbundet kräver uppgiften som rättegångsbiträde stor juridisk kompetens och därför bör yrkesskickligheten betonas, vilket förutsätter utveckling av JM-examen. Samtliga fakulteter har aktivt tagit sig an utvecklingsarbetet.

I lagen om rättegångsbiträden med tillstånd stipuleras om förutsättningarna för erhållande av tillstånd. Ministeriets betänkande beträffande lagens revideringsbehov var på remissrunda under våren.

Vid beredningen av sitt utlåtande diskuterade Juristförbundet med fakulteterna om innehållet i en ny och praktiskt inriktad helhet som kunde utgöras av valbara kurser omfattande cirka tio studiepoäng.

Om den önskade lagändringen realiseras kommer den nya studiehelheten att jämföras med innehållet i advokatexamen, som har utvecklats avsevärt under de senaste åren. Ifråga om rättegångskunskap bör den nya utbildningshelheten ge samma färdigheter som advokatexamen. Advokatexamen, som omfattar både rättegångskunskap och bland annat sådan kunskap som behövs för att självständigt driva en advokatbyrå, kommer att bestå.

Det är fint att examensutvecklingen ytterligare konsoliderar branschen.

Vi är tacksamma för de övriga remissinstansernas stora stöd gällande den ovan diskuterade examensutvecklingen. Vi jurister sammanlänkas av vår gemensamma utbildning. Det är fint att examensutvecklingen ytterligare konsoliderar branschen.