Lakimiesliitolle uusi hallitus

Lakimiesliiton hallitus. Vasemmalta lukien opiskelijajäsen Ville Laakso, hallituksen pj. Antero Rytkölä, hallituksen jäsenet Antti Sorjonen, Paula Virrankoski, Anna Pitkänen, Katriina Vierula, Pekka Liesivuori, Jesse Viljanen, Martti Häkkänen sekä liiton pj. Asko Nurmi.

Suomen Lakimiesliiton valtuuskunta valitsi 27. marraskuuta 2017 pidetyssä syyskokouksessaan kolme uutta hallituksen jäsentä. Uudet jäsenet liiton hallituksessa ovat käräjätuomari Paula Virrankoski, OTT Martti Häkkänen sekä ma. vakuutusoikeustuomari Anna Pitkänen.

Kaksivuotiskauden aloittaneet tuoreet jäsenet kertovat näkemyksistään ja muistoistaan liitosta sekä heille tärkeistä asioista liiton toiminnassa.

Martti Häkkänen

Martti Häkkänen

1. Mikä on liiton tunnuslauseen ”Oikeus ja kohtuus” merkitys sinulle?

Minulle se tarkoittaa terveen lautamiesjärjen korostamista ja sitä, että lakeja luetaan ihmisen perustavaa laatua olevien oikeuksien valossa. Ja inhimillistä arvostelukykyä pelkän kirjaviisauden sijaan.

2. Mitkä kolme asiaa koet tärkeimmäksi liiton toiminnassa vuonna 2018?

 Suomessa lakimieheksi tullaan tietyn yliopistokoulutuksen kautta. Koulutusjärjestelmässämme on viime aikoina tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat nostaneet esiin kysymyksen siitä, kuka ja millainen on tulevaisuudessa lakimies ja miten sellaiseksi tullaan. Lakimiesliiton tulee olla aktiivisesti mukana tässä yhteiskunnallisesti ja lakimieskunnan kannalta ratkaisevassa keskustelussa. Kyse on myös lakimiesidentiteetistä. Vastaavaa keskustelua käydään lääkäreiden ja opettajien osalta.

Pidän kaikkiaan erittäin tärkeänä jatkuvaa ja määrätietoista lakimieskunnan edunvalvontaa kaikilla liiton osa-alueilla. Liiton tulee osallistua myös yhteiskunnalliseen keskusteluun oikeudellisesta näkökulmasta tiettyjen ajankohtaisten kysymysten kuten oikeusvaltion, uuden teknologian, kaupungistumisen ja yritystoiminnan sääntelyn osalta.

3. Kerro Lakimiesliittoon liittyvä muisto tai tapahtuma siltä ajalta, kun olet ollut liiton jäsenenä?

Lakimiesliittoon liittyvä muisto tai tapahtuma siltä ajalta, kun olet ollut liiton jäsenenä?

Jäsenenä olen ollut opiskeluajoista lähtien ja muistoja olisi monia. Erityisesti lakimiespäivät ovat jääneet mieleen. Näissä konkreettisesti tulee esille se, kuinka monilla aloilla ja tehtävissä lakimiehet toimivatkaan.

Anna Pitkänen

Anna Pitkänen

1. Mikä on liiton tunnuslauseen ”Oikeus ja kohtuus” merkitys sinulle?

Mielestäni tunnuslause ”Oikeus ja kohtuus” kuvaa lakimiesammatin ja työn keskeisiä arvoja. Toimiessani tuomarina teen ratkaisuja oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden perusteella. Oikeus ja kohtuus ovat osa lakimiehen työtä joka päivä. Nämä arvot liitetään vahvasti lakimiesidentiteettiin, ja niiden perusteella henkilöt valikoituvat ja hakeutuvat lakimiehiksi.

2. Mitkä kolme asiaa koet tärkeimmäksi liiton toiminnassa vuonna 2018?

Vuonna 2018 Lakimiesliiton tehtävänä on tarjota jäsenille parasta edunvalvontaa ja olla tehokkaana apuna työelämän kysymyksissä. Edunvalvonta on tärkeä osa liiton toimintaa, ja sillä on merkitystä laajalle jäsenkunnalle. Toisaalta nykyisessä työelämässä tilanteet voivat vaihtua useita kertoja uran aikana ja tästä syystä jäsenelle on tärkeätä antaa kuva siitä, että Lakimiesliiton puoleen voi kääntyä ja liitosta saa aina tukea, olipa työelämän kysymys mikä vain. Molemmat edellä mainitut ovat olleet keskeisessä roolissa liiton toiminnassa. Näin tulee olla vastaisuudessakin, jotta liitosta syntyy ja jää kuva jäsentensä puolia pitävänä, jäseniä tukevana ja auttavana järjestönä.

3. Kerro Lakimiesliittoon liittyvä muisto tai tapahtuma siltä ajalta, kun olet ollut liiton jäsenenä?

Minulle on jäänyt mieleen Lakimiesliiton ylähuoneella järjestetty vastavalmistuneiden tilaisuus, johon osallistuin. Liitto tervehti ja osoitti minut tervetulleeksi, se oli mukava huomionosoitus. Tilaisuus oli osa valmistumista ja valmistujaispäivää. Jäi tunne, että olen siirtynyt lakimiesten joukkoon. Tilaisuus kokosi mukavasti ihmisiä vielä yhteen, ja minulle jäi myös tältä osin lämmin muisto valmistujaispäivästä.

Paula Virrankoski

Paula Virrankoski

1. Mikä on liiton tunnuslauseen ”Oikeus ja kohtuus” merkitys sinulle?

Oikeus ja kohtuus merkitsee minulle kaiken yhteiskunnallisen toiminnan perustaa, olemassaolon syytä – se on se missio, johon kaikessa päätöksenteossa pitäisi pyrkiä. Työelämässä käräjätuomarina oikeus ja kohtuus merkitsee minulle ennen kaikkea korkealaatuista oikeudenhoitoa ja oikeusturvan tarjoamista. Käytännössä tämä tarkoittaa kohdallani hyvin perusteltuja ratkaisuja ja asiakkaan puolella olemista, inhimillisten näkökohtien huomioon ottamista kaikessa ratkaisutoiminnassa. Henkilökohtaisesti se merkitsee minulle myös paljon, oikeudenmukaisuus on minulle arvona korostuneen tärkeä. Minun on vaikea hyväksyä epäoikeudenmukaiseksi kokemaani kohtelua tai ratkaisuja.

2. Mitkä kolme asiaa koet tärkeimmäksi liiton toiminnassa vuonna 2018?

Lakimiesliitto on vakavasti otettu aktiivinen ja aloitteellinen toimija oikeuspoliittisessa vaikuttamisessa, mikä näkyy mielestäni erityisesti siinä, että liiton vuonna 2014 julkaistun oikeusturvaohjelman tavoitteista suurin osa on käytännössä jo toteutunut tai lähitulevaisuudessa toteutumassa. Koen tärkeänä, että liitto jatkaa pyrkimyksiään parantaa säädösvalmistelua ja sitä kautta lainsäädännön laadullista tasoa. Pienillä resursseilla ja kiireellä valmisteltu lainsäädäntö näkyy valitettavasti liian usein käräjätuomarin käytännön työssä. Lakimiesliitolla on tärkeä tehtävä toimia keskustelun ja ajatusten herättäjänä. Olen ylpeä siitä, että liitto on ottanut voimakkaasti kantaa #meetoo-keskusteluun. Lakimiesliiton seksuaalisesta häirinnästä toteuttama kysely on paljastanut, kuinka valitettavan yleistä seksuaalinen häirintä on myös lakimiesten keskuudessa vielä 2010-luvullakin. Muutos on enemmän kuin tervetullut. Koen tärkeänä, että liitto jatkaa työtään ennakkoluulottomien ratkaisujen esittäjänä. Maailma ei ole pelkkää mustaa ja valkoista, vaan harmaan eri sävyjen kirjo on valtava. Liitto voisi korostaa vielä enemmän rooliaan sovittelutoiminnassa ja profiloitua vaihtoehtoisten ratkaisumallien esille tuojana.

3. Kerro Lakimiesliittoon liittyvä muisto tai tapahtuma siltä ajalta, kun olet ollut liiton jäsenenä?

Minulla on vahvat tunnemuistot Lakimiesliiton opiskelijajäsenyydestä. Nuoresta opiskelijasta tuntui hienolta ja arvokkaalta saada kuulua jo opiskelijana Lakimiesliittoon. Edelleen ilahdun joka kerta, kun Lakimiesuutiset löytyvät postilaatikostani – luen lehden aina huolella etusivusta takasivuun asti.

Hallituksen muut jäsenet

  • Antero Rytköläapulaispoliisipäällikkö, Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.
  • Ville Laakso, oik. yo., Lakimiesliiton hallituksen opiskelijaedustaja.
  • Pekka LiesivuoriOTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri, osallistunut liiton toimintaan aktiivisesti vuosituhannen vaihteesta lähtien ja kuulunut hallitukseen useita vuosia.
  • Antti Sorjonen, asianajaja, hallituksen varapuheenjohtaja, Lakimiesliiton jäsen 80-luvulta saakka, toiminut liiton hallituksessa useamman kerran.
  • Katriina Vierula, kassanjohtaja, Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan puheenjohtaja.
  • Jesse Viljanen, associate, Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja.
  • Lakimiesliiton puheenjohtajana toimii hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi ja varapuheenjohtajana professori Tuula Linna.

Korjaus 27.3.2018: Korjattu Martti Häkkäsen ja Anna Pitkäsen tittelit.