Elatusapupäätöksen jälkipyykki vähenee yhteistyöllä Kelan kanssa

Kelassa ratkaistaan vuosittain kymmeniä tuhansia elatustukihakemuksia. Suurin osa hakemuksista perustuu joko lastenvalvojan vahvistamaan elatussopimukseen tai oikeuden päätökseen elatusavusta.

Kela haluaa tehdä oikeuslaitoksen ja asianajajien kanssa nykyistä tiiviimpää yhteistyötä, jotta asiakkaan elatusapu- ja elatustukiasiat tulevat hoidettua sujuvasti. Kela tarjoaa elatustukiprosessista mielellään tietoa.

Vain Kela voi periä elatus­apuvelkaa tuen maksajana

Elatustuessa on kolmen kuukauden takautuva hakuaika. Hakuajasta joustetaan, jos asiakas hakee elatustukea kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuomioistuin on antanut päätöksen elatusavusta. Jos hakemus myöhästyy asiakkaan oman syyn vuoksi, tukea myönnetään vain erityisistä syistä kolme kuukautta pidemmältä ajalta. Tyypillisesti hakemus myöhästyy silloin, kun asiakas ei ole tiennyt mahdollisuudestaan hakea elatustukea tai asiakas on odottanut kuukausia elatusvelvollisen lupaamia maksuja, joita tämä ei lopulta maksakaan.

Elatustuen myöntämisen jälkeen vain Kelalla on oikeus periä elatusapua.

Vaikka hakemus olisi myöhässä, tuenhakijan kannattaa aina ilmoittaa hakemuksessa kaikki maksamattomat elatusavut. Vaikka elatustuki myönnettäisiin vain kolmen kuukauden hakuajan mukaan, Kela ottaa koko elatusapuvelan perittäväkseen. Itse tuensaaja ei voi sen sijaan laittaa takautuvan ajan elatusapua ulosottoperintään. Elatustuen myöntämisen jälkeen vain Kelalla on oikeus periä elatusapua. Jos perintä onnistuu, Kela tilittää lapselle kuuluvan osuuden tuen saajalle.

Valitus hoviin ei estä tukiprosessin etenemistä

Elatusvelvolliset olettavat usein, että käräjäoikeuden päätöksestä valittaminen estää elatustukiprosessin etenemisen. Valituksesta huolimatta tuki voidaan kuitenkin myöntää käräjä­oikeuden päätöksellä ja elatusapuvelka laittaa perintään. Perintää ei voida yleensä keskeyttää, vaikka elatusvelvollinen sitä pyytäisi. Jos hovioikeus myöhemmin muuttaa käräjäoikeuden päätöstä, Kela korjaa tukiasian ja velan hovioikeuden päätöksen mukaiseksi.

Elatusvelvolliset olettavat usein, että jos uudessa tuomiossa elatusavun määrää on takautuvalta ajalta alennettu, heille palautetaan liikaa perityt elatusavut. Kela kuitenkin palauttaa elatusavut vain, jos tuomioistuin on niin erikseen määrännyt.

Elatustuen tunteminen sujuvoittaa elatusapu- ja tukiasioiden käsittelyä.

Takautuvaan aikaan liittyy ongelmia

Varsinaisten elatustuomioiden lisäksi hakemuksissa tulee entistä useammin vastaan oikeuden vahvistamia sovintoja. Useimmiten sovinnoissa on sovittu myös elatusavun maksamisesta takautuvalta ajalta. Tällaisista maksuista on usein tehty myös erillinen maksusuunnitelma.

Hyvästä tarkoituksesta huolimatta maksusuunnitelmat ovat johtaneet tilanteisiin, joita elatustukiasiakkaat eivät itse ole sovintoa tehdessään tarkoittaneet. Jos elatusvelvollinen ei pystykään maksamaan elatusapua maksusuunnitelman mukaisesti, tuen hakijat odottavat usein saavansa elatustuen siitä päivästä alkaen, josta elatusapu on sovittu maksettavaksi.

Kelaa, tuomioistuimia ja asianajajia yhdistävät yhteiset elatus­apu- ja elatustukiasiakkaat. Elatustuen tunteminen sujuvoittaa elatusapu- ja tukiasioiden käsittelyä.